Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen

close
keyboard_arrow_right

Waarom?
De knvvk & young cool heeft als visie dat toepassingen van natuurlijke koudemiddelen actief moeten worden gestimuleerd, maar wel op een veilige en economisch verantwoorde manier. Daarom is medio 2018 de Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen (KKNK) opgericht, als doorstart en verbreding van de succesvolle Kenniskring Propaan. De KKNK is een krachtenbundeling van alle partijen die natuurlijke koudemiddelen belangrijk vinden. ‘’Kenniskring’’ is een term die verwijst naar de ‘’kennis’’ achter het echte verhaal over natuurlijke koudemiddelen, en de ‘’kring’’ zorgt ervoor dat wordt samengewerkt zonder dat deelbelangen gaan overheersen, in het belang van de hele sector.

De KKNK houdt zich daarbij vooral bezig met koolwaterstoffen, COen ammoniak, maar andere veelbelovende natuurlijke alternatieven komen ook aan de orde.


Doelgroepen

 • installateurs/toeleveranciers/koeltechnische bedrijven binnen de sector met betrokkenheid bij natuurlijke koudemiddelen voor koelinstallaties en warmtepompen;
 • intermediairs (adviseurs, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, inspectiebedrijven);
 • eindgebruikers die natuurlijke koudemiddelen (willen gaan) gebruiken.


Deelname aan activiteiten van de Kenniskring is laagdrempelig en open voor leden en niet-leden van de KNVvK. Als u zich aanmeldt voor de Kenniskring houden wij u op de hoogte van alle activiteiten. Mail graag naar: Vangerwen@knvvkyoungcool.nl

Voor de herziening van de Europese F-gasverordening moest het “trialoog”, bestaande uit de lidstaten op Europees niveau, het Europees parlement en de Europese Commissie, tot een overeenkomst komen. Dit bleek geen gemakkelijke opdracht want men had 4 onderhandelingsrondes nodig.

Op donderdag 5 oktober 2023 heeft men een voorlopig politiek akkoord bereikt. Dit wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de lidstaten binnen de Europese Raad (Coreper) en aan de Milieucommissie van het Europees Parlement. We verwachten dat er nog weinig zal wijzigen aan deze voorlopige tekst en dat het Europees Parlement de tekst zal goedkeuren op 15 januari 2024. We zullen dit blijven volgen.


Enkele hoogtepunten uit het voorlopige politieke akkoord:

 • Volledige uitfasering van HFK’s tegen 2050.
 • Afbouw van de productie van HFK’s vanaf 2036 tot een minimum van 15%.
 • In 2040 voorziet men een beoordeling van de haalbaarheid van de geleidelijke afschaffing van het gebruik van HFK’s. Daarbij wordt rekening gehouden met technologische ontwikkelingen en de beschikbaarheid van alternatieven voor HFK’s voor de relevante toepassingen.
 • Volledig verbod van het op de markt brengen van producten en apparatuur die HFK’s bevatten voor verschillende categorieën, waaronder bepaalde huishoudelijke koelkasten, koelers, schuim en spuitbussen. Voor alle nieuwe verboden is een uitzondering voorzien als er veiligheidsproblemen zijn.
 • Een volledig verbod voor het op de markt brengen van kleine monoblok warmtepompen en airconditioning (minder dan 12kW) die F-gassen bevatten met een GWP van ten minste 150, vanaf 2027. Een volledige uitfasering voor het gebruik van F-gassen met een GWP van ten minste 150, vanaf 2032.
 • Voor split-airconditioning en warmtepompen voorziet men vanaf 2035 een volledig verbod voor het op de markt brengen van toestellen met F-gassen. Men voorziet hierbij eerdere deadlines voor bepaalde types split-systemen met een hogere GWP, hierover zijn nog geen details bekend. Ook hier zijn uitzonderingen voorzien voor gevallen waarbij er aan veiligheidseisen moet worden voldoen en dit niet anders kan.
 • Indien deze restricties de doelstellingen van REPowerEU (energietransitie) in het gedrang zouden brengen, bestaat er de mogelijkheid om een beperkt aantal extra quota voor warmtepompen vrij te geven.
 • Een verbod op bepaalde apparatuur die nodig is voor de reparatie en het onderhoud van bestaande apparatuur:
  • Het onderhoud van koelapparatuur met F-gassen met een hoge GWP, vanaf 2025. Uitzondering voor geregenereerde of gerecycleerde F-gassen tot 2030.
  • Het onderhoud van airconditioning en warmtepompen, vanaf 2026. Uitzondering voor geregenereerde of gerecycleerde F-gassen tot 2032.
  • Het onderhoud van stationaire koelapparatuur met een lage GWP, om producten te koelen lager dan -50°C, vanaf 2032. Permanente uitzondering voor geregenereerde of gerecycleerde F-gassen.
 • Prijs voor toewijzing van HFK-quota op 3 euro, aanpasbaar aan de inflatie.
 • De lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor het uitschrijven van sancties bij het niet naleven van deze nieuwe verordening.

Zodra de definitieve versie beschikbaar is, zullen we je hierover informeren. Na goedkeuring wordt de tekst is het Publicatieblad van de EU gepubliceerd alvorens ze in werking treedt.

Bronnen:
Persbericht EU - Raad
Persbericht Europees Parlement
Frixis (B)


Voorlopig politiek akkoord omtrent de nieuwe Europese F-gassenverordening
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/propaan.jpg

Voorlopig politiek akkoord omtrent de nieuwe Europese F-gassenverordening

Voor de herziening van de Europese F-gasverordening moest het “trialoog”, bestaande uit de lidstaten op Europees niveau, het Europees parlement en de Europese Commissie, tot een overeenkomst komen. Dit bleek geen gemakkelijke opdracht want men had vier onderhandelingsrondes nodig.

Op donderdag 5 oktober 2023 heeft men een voorlopig politiek akkoord bereikt. Dit wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de lidstaten binnen de Europese Raad (Coreper) en aan de Milieucommissie van het Europees Parlement. We verwachten dat er nog weinig zal wijzigen aan deze voorlopige tekst en dat het Europees Parlement de tekst zal goedkeuren op 15 januari 2024. We zullen dit blijven volgen.

Enkele hoogtepunten uit het voorlopige politieke akkoord:

Kenniskring
Lees meer

Herziening EU F-gassenverordening

De huidige Europese F-gassen Verordening wordt grondig herzien. Zowel het politieke veld als de koel- airco- en warmtepompsector zijn sterk gepolariseerd. De Kenniskring stelt zich daarbij onafhankelijk op en probeert bedrijven en kennisleveranciers te bundelen. De Kenniskring heeft in het voorjaar met Bas Eickhout (Rapporteur voor dit dossier in het Europese Parlement) overlegd, waarbij de kennis over en ervaringen met natuurlijke koudemiddelen, en zorgen over de schadelijke effecten van F-gassen, werden gedeeld. Bas vroeg daarbij steun bij het beleidsstreven om alle F-gassen op termijn uit te faseren. De Kenniskring heeft vervolgens meerdere initiatieven genomen (zie eerdere nieuwsbrieven). Op dit moment liggen er tekstvoorstellen, posities en amendementen van de Europese Commissie, van het Europarlement en van de Europese Raad (EU-landen), die onderling sterk uiteenlopen. Er wordt hevig onderhandeld tussen deze drie partijen om tot een gezamenlijke tekst te komen. Hoe deze eruit komt te zien is nu nog niet duidelijk, met name of de HFO’s worden gezien als deel van het probleem of als deel van de oplossing. De hoop is dat voor de zomer de definitieve tekst klaar is, maar de kans is groot dat er meer tijd nodig is vanwege de complexe onderhandelingen en de tegengestelde signalen die vanuit de sector worden afgegeven. Hierbij gaat het vooral om het bestrijden van de aardopwarming (GWP). De overige nadelige milieueffecten van F-gassen (PFAS, RFA etc) worden in de context van de EU REACH Richtlijn behandeld (Chemicaliënrichtlijn, veel breder dan F-gas koudemiddelen) waarbij nog een lange politieke weg is te gaan.

Tijdens het Koudecongres 2023 zal vanuit de overheid hierover een presentatie worden gegeven.


Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen en Nederlandse overheden

De Kenniskring overlegt periodiek met de Nederlandse (semi)overheid, met name met Rijkswaterstaat (RWS), die zich bezighoudt met de voorbereiding en uitvoering van het klimaatbeleid. RWS ziet de Kenniskring als een belangrijke inhoudelijke gesprekspartner op dit dossier. Naast de F-gassen verordening heeft dit ook betrekking op de wetgeving en uitvoering op het gebied van natuurlijke koudemiddelen, waaronder opleiding, examinering en certificering. Bij dat laatste is KNVvK partner in het Netwerk Koude- en Klimaattechniek (NKK) waar het nieuwe ACB examen is ondergebracht. De Kenniskring pleit voor een nationale aanpak die zoveel mogelijk eenvormig is voor alle koudemiddelen, zowel F-gassen als natuurlijke koudemiddelen. Ook wordt gepleit voor afstemming met ontwikkelingen in andere Europese landen, met name die in Duitsland. Het Umwelt Bundesamt (UBA) neemt daar publiek stelling en geeft aan dat HFO’s uit milieu- en veiligheidsgoogpunt ongeschikt zijn als koudemiddel.

De Kenniskring is tevens in contact met het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksgebouwendienst) over de eisen aan koudemiddelen in installaties voor rijksgebouwen.


Refrigerants Naturally! Associatie

De Kenniskring is aangesloten bij de internationale Associatie Refrigerants Naturally!, waarmee we zorgen dat onze nationale activiteiten goed zijn ingebed in de internationale ontwikkelingen. Er zijn al veel Nederlandse bedrijven en organisaties aangesloten bij deze Associatie, maar meer leden zijn dringend gewenst om de positie te versterken. Zie https://www.refrigerantsnaturally.com/


Eurammon symposium

Van 26 t/m 30 juni 2023 organiseert Eurasmmon een gratis online symposium over actuele ontwikkelingen en toepassingen met natuurlijke koudemiddelen. Oplossingen voor verwarmings- en koeltoepassingen, casestudy's, regelgeving (F-gassen, PFAS) en technologische ontwikkelingen komen aan de orde gedurende vijf opeenvolgende ochtenden. Drie gerenommeerde ‘’keynote speakers’’ op de eerste ochtend zetten de toon voor het verdere verloop van het symposium. Dit symposium is een kans om te leren, vragen te stellen en kennis te delen. De voertaal is Engels. Zie https://www.eurammon.com/news/symposia/11-symposium/227-symposium-2023 voor informatie en aanmelding.


Nieuws vanuit de Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/F-gassenverorderning%20foto%20bij%20RCC%20artikel.jpg

Nieuws vanuit de Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen

In dit nieuws de laatste updates over:

 • Herziening EU F-gassenverordening
 • Kenniskring en Nederlandse overheden
 • Refrigerants Naturally! Associatie
 • Eurammom symposium


Kenniskring
Lees meer

Europarlementslid Bas Eickhout, Nederlands lid van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie in het Europees Parlement en rapporteur voor de herziening van de EU-verordening inzake F-gassen, en zijn team organiseerden eind januari in Brussel twee rondetafelgesprekken met panelleden uit de Europese HVAC&R-industrie voor natuurlijke koelmiddelen.

Eickhout heeft een ambitieus advies over het dossier gepubliceerd. Sommige van de voorgestelde maatregelen zijn erop gericht de gehele HVAC&R-industrie te ontkoppelen van het gebruik van gefluoreerde stoffen.

KNVvK-lid Menno van der Hoff (Triple Aqua) was samen met Marc Chasserot (ATMOsphere), Stephan Kolb (Viessmann), Kenneth Hoffmann (GEA Heating & Refrigeration) en Daniel Colbourne (international HVAC&R-expert) uitgenodigd voor het rondetafelgesprek op 31 januari, dat was gericht op warmtepompen, een technologie die in de schijnwerpers staat omdat de Europese verwarmingssystemen koolstofvrij moeten worden gemaakt. De panelleden hebben laten zien wat er momenteel al haalbaar is in het spectrum van beschikbare technologieën. Verder hebben zij hun visie op de sector gegeven, de ontwikkelingen van hun bedrijven toegelicht en vragen van de aanwezigen beantwoord.

Op de vraag hoe Menno deze dag heeft ervaren, geeft hij aan dat hij blij is dat hij met zijn deelname een kleine bijdrage heeft kunnen leveren aan de herziening van de F-gassenverordening.


Foto: Marc Chasserot (ATMOsphere)

Menno van der Hoff schuift aan bij Bas Eickhout in Europarlement
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/image0.jpeg

Menno van der Hoff schuift aan bij Bas Eickhout in Europarlement

Europarlementslid Bas Eickhout, Nederlands lid van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie in het Europees Parlement en rapporteur voor de herziening van de EU-verordening inzake F-gassen, en zijn team organiseerden eind januari in Brussel twee rondetafelgesprekken met panelleden uit de Europese HVAC&R-industrie voor natuurlijke koelmiddelen.

Eickhout heeft een ambitieus advies over het dossier gepubliceerd. Sommige van de voorgestelde maatregelen zijn erop gericht de gehele HVAC&R-industrie te ontkoppelen van het gebruik van gefluoreerde stoffen.

Kenniskring
Lees meer

In 2021 hebben Entropycs en Infinitus Energy Solutions een studie uitgevoerd naar de huidige positie van natuurlijke koudemiddelen in warmtepompen en de toekomstverwachtingen, in opdracht van RVO.nl voor de Topsector Energie, TKI Urban Energy.

Het gedetailleerde eindrapport is eind 2022 op verzoek van RVO en het ministerie EZK vertaald in het Engels en door René van Gerwen (Entropycs directeur en coördinator van de twee KNVvK Kenniskringen voor warmtepompen en voor natuurlijke koudemiddelen) gepresenteerd op de ATMOsphere Europe Summit in Brussel in november 2022. De internationale website Hydrocarbons21 besteedt hier in de editie van februari 2023 uitgebreid aandacht aan (lees hier het artikel). De Nederlandse warmtepompindustrie en de toepassing van natuurlijke koudemiddelen worden daarmee vol in de internationale schijnwerpers gezet.

Foto: ATMOsphere

Studie naar huidige positie en toekomst van natuurlijke koudemiddelen in warmtepompen
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/Rene-van-Gerwen-final_Atmo%202022.webp

Studie naar huidige positie en toekomst van natuurlijke koudemiddelen in warmtepompen

In 2021 hebben Entropycs en Infinitus Energy Solutions een studie uitgevoerd naar de huidige positie van natuurlijke koudemiddelen in warmtepompen en de toekomstverwachtingen, in opdracht van RVO.nl voor de Topsector Energie, TKI Urban Energy.

Het gedetailleerde eindrapport is eind 2022 op verzoek van RVO en het ministerie EZK vertaald in het Engels en door René van Gerwen (Entropycs directeur en coördinator van de twee KNVvK Kenniskringen voor warmtepompen en voor natuurlijke koudemiddelen) gepresenteerd op de ATMOsphere Europe Summit in Brussel in november 2022.

Archief
Lees meer

De productnorm IEC 60335-2-40 ‘’Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers’’ is recent aangepast, waardoor de toepassingsmogelijkheden voor brandbare koudemiddelen, met name het natuurlijke koudemiddel propaan, aanzienlijk zijn verruimd. Deze keer was de stemronde door de nationale normcommissies van vele tientallen landen, waaronder Nederland, gelukkig in ruime meerderheid positief; dat heeft er vooral mee te maken dat deze herziening ook positief uitwerkt op de toepassing van de brandbare F-gassen (R32 en HFO’s). Met deze herziening komt eindelijk een einde aan de magische maar totaal ongefundeerde ‘’veilige’’ grens van 150 g brandbaar koudemiddel.

De herziene norm is extreem complex, en vol details en compromissen die eigenlijk alleen nog goed zijn te begrijpen door de commissieleden die er jarenlang aan hebben gewerkt. Vanuit Nederland zijn we hier niet rechtstreeks bij betrokken, maar via de Refrigerants Naturally! Associatie, waar KNVvK lid van is, zijn we met een ‘’Standards Task Force’’ wel actief betrokken. Hopelijk komt er nog eens een vereenvoudiging van deze complexe norm, al is daar vooralsnog geen zicht op. We moeten dus maar blij zijn met het afscheid van de magische 150 g, en de komende jaren leren leven met deze complexe norm.

De komende tijd worden in ons vakblad RCC K&L artikelen gepubliceerd waarin de details over de praktische toepassing van deze norm worden besproken en uitgelegd.

Herziening van IEC norm voor airco’s en warmtepompen helpt natuurlijke koudemiddelen
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/IEC%201080x360.jpg

Herziening van IEC norm voor airco’s en warmtepompen helpt natuurlijke koudemiddelen

De productnorm IEC 60335-2-40 ‘’Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers’’ is recent aangepast, waardoor de toepassingsmogelijkheden voor brandbare koudemiddelen, met name het natuurlijke koudemiddel propaan, aanzienlijk zijn verruimd. Deze keer was de stemronde door de nationale normcommissies van vele tientallen landen, waaronder Nederland, gelukkig in ruime meerderheid positief; dat heeft er vooral mee te maken dat deze herziening ook positief uitwerkt op de toepassing van de brandbare F-gassen (R32 en HFO’s). Met deze herziening komt eindelijk een einde aan de magische maar totaal ongefundeerde ‘’veilige’’ grens van 150 g brandbaar koudemiddel.

Kenniskring
Lees meer

Het ‘Refrigerants, Naturally! for LIFE’-project (RefNat4LIFE) wil het gebruik van duurzame natuurlijke koudemiddelen bevorderen bij kleine voedingsmiddelenwinkels in Europa, en de leveranciers en installatiebedrijven die voor deze winkels de apparatuur voor koeling, airconditioning en warmtepompen leveren en onderhouden, daarbij betrekken.

Dit Europese project, met KNVvK als een van de partners, loopt eind dit jaar af, en er zijn afgelopen jaren tal van praktische hulpmiddelen ontwikkeld die nu zoveel mogelijk inde praktijk moeten worden toegepast. Alles kan gratis worden gebruikt! Het gaat dan om handige online e-learning voor zowel winkeleigenaren als voor installateurs en monteurs, een uitgebreide Europese database met alle trainingsmogelijkheden (zowel praktijk als theorie) met handige zoekfuncties, informatieve documenten over techniek, wetgeving of markt, en praktische hulpmiddelen en apparaatlijsten om de meest duurzame en kosteneffectieve technische oplossingen te kunnen kiezen. Zie hiervoor de (Nederlandstalige) projectwebsite . Daarnaast worden de krachten internationaal gebundeld via de Refrigerants Naturally! Associatie, waar KNVvK lid van is.

De komende tijd gaan we vooral met de eigenaren van kleine winkels in Nederland samenwerken, waar mogelijk via de brancheorganisaties, om samen met hun installateurs de verduurzaming van hun koeling en verwarming aan te gaan pakken. Dat is een grote uitdaging, want deze gefragmenteerde sector loopt nog ver achter bij de grote supermarktketens die al een stuk verder zijn op de weg naar verduurzaming. Ter ondersteuning van dat proces hebben we onlangs een webinar gepresenteerd met veel praktische informatie over verduurzaming in de kleinkoeling. U kunt dit webinar hier terugkijken.

René van Gerwen

Voortgang van het Refrigerants, Naturally! for LIFE project
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/_ROD2887.jpg

Voortgang van het Refrigerants, Naturally! for LIFE project

Het ‘Refrigerants, Naturally! for LIFE’-project (RefNat4LIFE) wil het gebruik van duurzame natuurlijke koudemiddelen bevorderen bij kleine voedingsmiddelenwinkels in Europa, en de leveranciers en installatiebedrijven die voor deze winkels de apparatuur voor koeling, airconditioning en warmtepompen leveren en onderhouden, daarbij betrekken.

Kenniskring
Lees meer

Duurzame koeling voor kleine levensmiddelenwinkels in Europa (tot 1000 m2 winkeloppervlakte): het Refrigerants, Naturally! for LIFE-project (RefNat4LIFE) bevordert de invoering van klimaatvriendelijke apparatuur voor koeling, airconditioning en warmtepompen in heel Europa. Dit project richt zich specifiek op de kleine winkels, omdat die in duurzaamheid sterk achterblijven bij de grote supermarktketens.

Naast tal van andere ondersteunende informatie en hulpmiddelen, zijn er inmiddels uitgebreide online cursussen (MOOC) ontwikkeld die beschikbaar zijn op de website. Er zijn twee cursussen: een voor de koude-, klimaat- en warmtepompinstallateurs en een voor de winkeleigenaren. Aan deze cursussen zijn geen kosten verbonden en u kunt ze in uw eigen tempo online volgen.

Met de e-learning tool voor de installateur verkrijgt u o.a. antwoorden en informatie over:

 • technische achtergronden van klimaatvriendelijke koel- en klimaatapparatuur en warmtepompen, en hulp bij het kiezen van de juiste apparaten en systemen;
 • praktijkvoorbeelden (best practices) op het gebied van energiezuinigheid en klimaatvriendelijke koeling;
 • hoe u meer bewustzijn bij uw klanten kunt creëren over het belang van duurzaam ondernemen, verminderen van energiegebruik en gebruik van natuurlijke koudemiddelen voor klimaatvriendelijke koeling.

De cursus geeft niet alleen informatie over de kansen, maar ook over aandachtspunten en risico’s bij het gebruik van duurzame koel- en klimaatapparatuur en warmtepompen met natuurlijke koudemiddelen. Ook wetgeving, alternatieve en integrale koeloplossingen, en energiebesparingspotentiëlen komen aan bod.

Via de website kunt u zich registreren voor de cursus (installateur) en direct online beginnen.

Voor winkeleigenaren is er ook een cursus, qua inhoud vergelijkbaar, maar toegesneden op de behoeften en het kennisniveau van deze doelgroep. U kunt uw klanten daarnaar verwijzen, via dezelfde website.


E-learning nu online beschikbaar voor koude-, klimaat- en warmtepompinstallateurs en winkeleigenaren
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/_ROD3094.jpg

E-learning nu online beschikbaar voor koude-, klimaat- en warmtepompinstallateurs en winkeleigenaren

Duurzame koeling voor kleine levensmiddelenwinkels in Europa (tot 1000 m2 winkeloppervlakte): het Refrigerants, Naturally! for LIFE-project (RefNat4LIFE) bevordert de invoering van klimaatvriendelijke apparatuur voor koeling, airconditioning en warmtepompen in heel Europa. Dit project richt zich specifiek op de kleine winkels, omdat die in duurzaamheid sterk achterblijven bij de grote supermarktketens.


Kenniskring
Lees meer

Voor warmtepompfabrikanten is de keuze voor een koudemiddel een cruciale factor die het ontwerp en de componentkeuze voor een warmtepomp bepalen. De Europese F-gassen verordening bepaalt dat de productie van synthetische koudemiddelen (HFK) met een significant broeikaseffect worden teruggefaseerd. Fabrikanten worden dus verplicht goed na te denken welke middelen zij in hun warmtepompen stoppen.

De twee grootste opties zijn: een nieuwe generatie synthetische koudemiddelen of natuurlijke koudemiddelen (voornamelijk koolwaterstoffen, kooldioxide en ammoniak). Je zou denken dat er dan direct gekozen wordt voor de gezondste en veiligste oplossing voor mens en klimaat. Die werkelijkheid blijkt echter weerbarstig.  

F-gassen veroorzaakten gigantische problemen
Warmte365 sprak met René van Gerwen van Entropycs. Hij deed samen met Charles Geelen, in opdracht van TKI Urban Energy en RVO, onderzoek naar natuurlijke koudemiddelen in warmtepompen.

Het is niet voor niets dat de bestaande synthetische koudemiddelen worden teruggefaseerd. Waarvan wij ooit dachten dat het de perfecte oplossing was, veroorzaakten de gassen onvoorziene gigantische problemen. Het gat in de ozonlaag en de klimaatverandering door het in de atmosfeer komen van de chloor en fluor bevattende gassen waren destijds niet voorzien.

Alleen maar plussen voor natuurlijke koudemiddelen?
Je zou denken dat we ons lesje daarvan wel hebben geleerd. Uit het onderzoek van Van Gerwen blijkt dat voor veel warmtepomptoepassingen er geschikte natuurlijke koudemiddelen beschikbaar zijn. Ze hebben een gering effect op het milieu, vergelijkbare of betere prestaties en acceptabele, stabiele kosten.

Het rapport laat zien dat je in heel veel gevallen prima uit de voeten kunt met natuurlijk koudemiddel. Berekeningen van de COP met een simulatieprogramma laten zien dat de rendementen van warmtepompen met natuurlijke koudemiddelen niet onder doen voor die met synthetische koudemiddelen of in veel gevallen zelfs iets beter kunnen zijn.

Hoe zit het met veiligheid?
De drie belangrijkste natuurlijke koudemiddelen zijn als gezegd koolwaterstoffen, kooldioxide en ammoniak. Ook bij het gebruik van natuurlijke koudemiddelen treden veiligheidsrisico’s op; bij koolwaterstof betreft dit vooral brandbaarheid. Bij kooldioxide zijn deze risico’s vooral gerelateerd aan hoge drukken en de vorming van droogijs en bij ammoniak is dat giftigheid, brandbaarheid en het niet samen kunnen met koper.

Van Gerwen: “Veiligheid is geen enkel probleem en gewoon oplosbaar. Vergeet niet dat aardgas ook brandbaar is, en ook daar zijn prima toepassingen voor gemaakt. We  hebben een heleboel brandbare stoffen in ons leven en daar kunnen we ook prima mee uit de voeten. Voor iedere specifieke toepassing moet men het beste koudemiddel kiezen en daarbij de benodigde veiligheidsmaatregelen toepassen.”

Wat doen de synthetische middelen in de toekomst?
Naast deze natuurlijke koudemiddelen bestaan er sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw synthetische koudemiddelen, die door de mens via complexe scheikundige processen worden geproduceerd. Vrijwel alle synthetische koudemiddelen bevatten naast koolstof ook fluor (F-gassen). De productiesector wordt daarom vaak aangeduid met de term Fluorchemie.

Voor al deze synthetische stoffen blijft er altijd de onzekerheid of er in de toekomst, na jaren van gebruik en emissie, zal blijken dat er significant nadelige milieueffecten plaatsvinden. Bij natuurlijke koudemiddelen bestaat deze onzekerheid niet.

Waarom zouden we überhaupt kiezen voor synthetische koudemiddelen als we het effect op de lange termijn op het milieu nog niet weten?
Van Gerwen: “We weten het best wel. Het gaat om een groep stoffen met fluor erin, PFAS dus. Deze ‘eeuwige chemicaliën’ breken niet af in de natuur, ze vervuilen het drinkwater, de bodem en stapelen zich op in het menselijk lichaam. Teflon is zo’n voorbeeld. Fluorchemie is een miljarden dollar business, gedekt door een beperkt aantal grote multinationals. En daar wringt de schoen, er zijn veel te veel economische belangen mee gemoeid.”

Waarom wordt er niet gewoon besloten alleen met natuurlijke koudemiddelen te werken?
“De fluorchemische industrie heeft een enorm dikke vinger in de pap. En dat is niet alleen in Nederland zo, maar ook in Europa en vooral in de Verenigde Staten. Zo zitten er in internationale  normencommissies, waar veiligheidsaspecten voor apparaten worden vastgelegd, bovengemiddeld veel mensen uit de chemiehoek. Die hebben de financiële mogelijkheid en het belang daar enorm veel tijd in te stoppen, terwijl de gefragmenteerde bedrijfssector die met natuurlijke koudemiddelen werkt die mogelijkheid minder heeft”, vertelt Van Gerwen.

Welke koudemiddelen zullen we op termijn het meest gaan gebruiken: natuurlijke koudemiddelen of HFO’s (Hydro-Fluor-Olefine) en HFO-mengsels?
Van Gerwen: “Mijn persoonlijke voorkeur gaat naar natuurlijke middelen waarvan bewezen is dat ze milieuvriendelijk zijn. Alleen in toepassingen en op plaatsen waar natuurlijke koudemiddelen (nog) niet haalbaar zijn, mogen we (tijdelijk) gebruikmaken van HFO’s, HFO-mengsels of R32. Dit zijn F-gassen met een lagere bijdrage aan het broeikaseffect dan de veel toegepaste F-gassen R134a en R410a.

Waarom heeft u deze mening?
“Ik ben bang voor het hypothetische trieste moment in de toekomst waarop we moeten vaststellen dat die synthetische koudemiddelen een negatieve invloed op het milieu hebben. Wanneer die koudemiddelen eenmaal in een grote verscheidenheid aan apparaten over de wereld verspreid zijn, zal het erg moeilijk zijn om ze weer van onze planeet te verwijderen. Dat is kennis uit het verleden, want we hebben dit al tweemaal eerder meegemaakt, met het gat in de ozonlaag en de opwarming van de aarde. Ik wil zo’n ervaring niet een derde keer meemaken.”

De metafoor die opdoemt is dat je met een kwaal naar de huisarts gaat. Voor deze kwaal kan de huisarts pil A of pil B voorschrijven. Beiden hebben hetzelfde effect, maar bij pil A weet je niet zeker of je over tien jaar last krijgt van vervelende bijwerkingen. Je mag in dat geval toch hopen dat de huisarts dit eerlijk vertelt en niet, gesteund door de farmaceutische industrie, alleen pil A aanbiedt. Want dat zou betekenen dat onze gezondheid een verdienmodel is.

Van Gerwen studeerde werktuigbouwkunde met als specialisatie koudetechniek en klimaatbeheersing. Hij werkte in hetzelfde werkveld voor TNO en Unilever en begon zes jaar geleden een adviesbureau en ingenieursbedrijf waar hij een bonte verzameling van opdrachtgevers heeft. Een ding blijft een rode draad in zijn werkzame leven en dat zijn koudemiddelen.

Bron artikel: www.warmte365.nl

Koudemiddelen: Het klimaat en onze gezondheid als verdienmodel?
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/propaan.jpg

Koudemiddelen: Het klimaat en onze gezondheid als verdienmodel?

Voor warmtepompfabrikanten is de keuze voor een koudemiddel een cruciale factor die het ontwerp en de componentkeuze voor een warmtepomp bepalen. De Europese F-gassen verordening bepaalt dat de productie van synthetische koudemiddelen (HFK) met een significant broeikaseffect worden teruggefaseerd. Fabrikanten worden dus verplicht goed na te denken welke middelen zij in hun warmtepompen stoppen.

De twee grootste opties zijn: een nieuwe generatie synthetische koudemiddelen of natuurlijke koudemiddelen (voornamelijk koolwaterstoffen, kooldioxide en ammoniak). Je zou denken dat er dan direct gekozen wordt voor de gezondste en veiligste oplossing voor mens en klimaat. Die werkelijkheid blijkt echter weerbarstig.  


Bron: www.warmte365.nl
Kenniskring
Lees meer

Case Study: CO2-installaties bij een Nederlandse Biowinkel met een terugverdientijd van de meer-investering van slechts vier jaar 

"Ekoplaza richt zich op natuurlijke koudemiddelen en energiebesparing en streeft ernaar in de toekomst voor 100% op natuurlijke koudemiddelen te zijn overgeschakeld."

Over de winkel

Ekoplaza (onderdeel van de Udea Groep) begon in 1980 als een biologische buurtsupermarkt in Amsterdam. Inmiddels is het uitgegroeid tot een winkelketen met ruim 80 winkels en 40 afhaalpunten door heel Nederland.

De kleine biologische Ekoplaza-winkel in Haarlem beslaat 529m2 verkoopoppervlakte en telt zes medewerkers. In 2020 had deze Ekoplaza-winkel behoefte aan uitbreiding, en daarom werd de verkoopruimte van de winkel ernaast aan het bestaande pand toegevoegd. Hiervoor moest het R404A-koelsysteem worden geüpgraded naar een gloednieuw, ultramodern systeem met natuurlijk koudemiddel (CO2).

Ekoplaza is uitgesproken biologisch. Zij geloven dan ook niet in het eenvoudigweg nastreven van de laagste prijs; er is transparantie in de keten en het bedrijf vindt het belangrijk om langdurige relaties op te bouwen met zijn klanten en leveranciers. "Er is geen sprake van winstmaximalisatie ten koste van moeder aarde", aldus Geert-Jan Smits, Formule Manager van Ekoplaza. Ekoplaza biedt een veilige haven voor mensen die duurzame keuzes willen maken. Het is een biologische supermarktketen die een gezonde, biologische levensstijl wil ondersteunen.

"Bij Ekoplaza streven we ernaar om de wereld gezonder en duurzamer te maken," legt Smits uit. "Als familiebedrijf en biologische supermarkt voelen we ons verantwoordelijk. Ons doel is om samen met onze medewerkers, leveranciers, partners en klanten bij te dragen aan een gezonde wereld. Een van onze belangrijkste aandachtspunten is duurzaamheid. Het gaat er hierbij om dat ecologische systemen kunnen blijven bestaan dankzij klimaatneutrale systemen die de natuurlijke hulpbronnen niet uitputten. We blijven voortdurend onderzoeken hoe we hulpbronnen nog beter, duurzamer en efficiënter kunnen inzetten."

Natuurlijke koudemiddelen waren voor Ekoplaza dan ook een strategische keuze toen ze een besluit namen over het nieuwe koelsysteem. "We hebben voor natuurlijke koudemiddelen gekozen omdat dit een toekomstbestendige oplossing is voor de lange termijn, die aansluit bij de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf", legt Smits uit.

Om er verder voor te zorgen dat er geen energie wordt verspild, werden alle verticale kasten (inclusief halfhoge kasten) voor de vernieuwde winkel voorzien van glazen deuren. Daarbij worden de HACCP-normen (Hazard Analysis and Critical Control points) te allen tijde gerespecteerd.

"We hebben voor natuurlijke koudemiddelen gekozen omdat dit een toekomstbestendige oplossing is voor de lange termijn, die aansluit bij de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf"

Beschrijving van het systeem

Om aan de toegenomen koelvraag te voldoen, werd het verouderde gecentraliseerde R404A koelsysteem in Haarlem vervangen door een gloednieuw gecentraliseerd transkritisch CO2-systeem dat koeling, diepvries, airconditioning en verwarming levert voor zowel de winkel als voor de slagerij ernaast. Het systeem wordt compleet geleverd met warmteterugwinning die met vier warmtewisselaars de winkel verwarmt.

Deze nieuwe gecentraliseerde installatie is gebouwd door Koning Koudetechniek, een gespecialiseerd bedrijf in Nederland dat zich richt op installaties met natuurlijke koudemiddelen. De installateur was Wieman Koel- en Klimaattechniek. De installatie is gebouwd volgens alle geldende Europese en Nederlandse normen.

De installatie is ontworpen om te voorzien in de totale thermische energiebehoefte van de winkel, inclusief koelopslag, presentatie van producten, airconditioning en verwarming van de winkel.

Over het systeem:

- Verkoopoppervlakte: 529m2
- Koelsysteem: gecentraliseerd transkritisch CO2-systeem
- Elektriciteitsverbruik: 95.000 kWh/jaar
- Kostenbesparing energie: EUR 3.500/jaar
- Nominaal koelvermogen = 33,4 kW
- Nominaal vriesvermogen = 4,15kW
- Vermogen airconditioning = 8,3 kW
- Nominaal verwarmingsvermogen (bij -10°C omgevingstemperatuur) = 26kW

Rendement op investering
Dankzij een fiscale investeringsaftrek bedraagt de netto extra investering van het CO2-systeem slechts 12.000 euro in vergelijking met een traditioneel systeem op basis van HFK's.

Het elektriciteitsverbruik (berekend op 95.000 kWh/jaar) is vergelijkbaar met dat van de vorige installatie, maar met het nieuwe CO2-systeem is er geen aardgasverbruik voor verwarming. Dit levert een besparing op van ongeveer 3.500 euro per jaar. De terugverdientijd van deze nieuwe installatie bedraagt dus minder dan vier jaar.

"Het rendement op de investering maakt deze initiële kosten de moeite waard."

100% natuurlijk in de toekomst

Hoewel Ekoplaza er strategisch voor heeft gekozen om zich in de toekomst te richten op natuurlijke koudemiddelen, kan deze oplossing soms veel duurder zijn dan het achteraf aanpassen aan koudemiddelen met een lager GWP, legt Smits uit. Vooral voor franchisepartners kan deze kostprijs een uitdaging zijn. Maar het rendement op de investering maakt deze initiële kosten de moeite waard.

Er zijn geen problemen geweest met deze installatie en Ekoplaza is zeer tevreden met de nieuwe CO2-systemen.

De winkel in Haarlem was de eerste winkel van Ekoplaza die met natuurlijke koudemiddelen werkt, maar inmiddels zijn er meerdere winkels gevolgd, bevestigt Smits. "Ekoplaza richt zich op natuurlijke koudemiddelen en energiebesparing en streeft ernaar in de toekomst 100% over te schakelen op natuurlijke koudemiddelen", zegt hij.


Case Study: Ekoplaza
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/_ROD2945.jpg

Case Study: Ekoplaza

Case Study: CO2-installaties bij een Nederlandse Biowinkel met een terugverdientijd van de meer-investering van slechts vier jaar 

"Ekoplaza richt zich op natuurlijke koudemiddelen en energiebesparing en streeft ernaar in de toekomst voor 100% op natuurlijke koudemiddelen te zijn overgeschakeld."

Over de winkel

Ekoplaza (onderdeel van de Udea Groep) begon in 1980 als een biologische buurtsupermarkt in Amsterdam. Inmiddels is het uitgegroeid tot een winkelketen met ruim 80 winkels en 40 afhaalpunten door heel Nederland.

De kleine biologische Ekoplaza-winkel in Haarlem beslaat 529m2 verkoopoppervlakte en telt zes medewerkers. In 2020 had deze Ekoplaza-winkel behoefte aan uitbreiding, en daarom werd de verkoopruimte van de winkel ernaast aan het bestaande pand toegevoegd. Hiervoor moest het R404A-koelsysteem worden geüpgraded naar een gloednieuw, ultramodern systeem met natuurlijk koudemiddel (CO2).

Kenniskring
Lees meer

Wereldwijd, en zeker in Nederland, zijn de grote supermarkten goed op weg om hun koeling te verduurzamen. Denk maar aan de transkritische CO2 systemen in tal van Nederlandse supermarkten, waarmee we wereldwijd vooroplopen.

Maar hoe staat het met de kleinere winkels, zoals buurtsupers, bio-winkels, bakkers, slagers, kaaswinkels, delicatessenzaken, boerderijwinkels? Omdat we de indruk hadden dat de kleine winkels achterlopen en veel te weinig aandacht krijgen, hebben de KNVvK en STEK hun nek uitgestoken en met anderen een Europees samenwerkingsproject opgezet, met financiering door de EU en de deelnemende partners.

Sinds medio 2019 zijn de Nederlandse partners samen met bio-winkelverenigingen in Duitsland, Spanje en Portugal, een Duitse installateursvereniging en een Belgisch bedrijf voor duurzaamheidsmarketing en een Duitse projectleider volop bezig met de uitvoering. We hebben de huidige stand in kaart gebracht (met als arbitraire grens minder dan 1000 m2 winkeloppervlakte) en de kansen en belemmeringen om te verduurzamen uitgewerkt en gerapporteerd. Daarnaast zijn technologiegidsen en overzichten van wetgeving gemaakt en beschrijvingen van voorbeeldwinkels in Europa opgesteld, waaronder een Nederlandse Ekoplaza winkel met een transkritisch CO2-systeem.

Naast al die rapporten en documenten is ook hard gewerkt aan een indrukwekkende lijst van praktische hulpmiddelen voor winkeleigenaren en voor installateurs:

 • twee uitgebreide sets gedetailleerde e-learning modules voor zelfstudie, een set voor winkeleigenaren en een voor installateurs; vrijwel de enige Nederlandstalige e-learning in ons vakgebied;
 • een uitgebreide, gedetailleerde online database met alle opleidings- en trainingsmogelijkheden in ons vakgebied in Europa (praktisch en theoretisch);
 • een eenvoudige Nederlandstalige checklist voor het kiezen van de juiste koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur;
 • productzoeker om (1) de meest efficiënte onafhankelijke (stekkerklare) koelapparaten/meubelen te vinden, (2) geselecteerde producten te vergelijken op het gebied van broeikasgasemissies, prestaties, energieklasse, elektriciteitsverbruik en aanschafkosten, en (3) mogelijke leveranciers te vinden;
 • emissiecalculator voor winkels om (1) de milieuprestaties van hun winkel (elektriciteitsverbruik, broeikasgasemissies) te bepalen en te vergelijken met de prestaties van andere winkels, en (2) verbetering potentiëlen te identificeren (voor koel-, airconditioning- en warmtepompapparatuur, winkel/gebouw, algemene verbeteropties);
 • bespaarcheck-hulp met gedetailleerde informatie over alle financiële aspecten met betrekking tot koelsystemen om (1) bestaande onafhankelijke (stekkerklare) koelapparatuur/meubelen te vergelijken met de meest efficiënte apparaten in termen van elektriciteitsverbruik en kosten per jaar, (2) investeringen, rendement op investering, terugverdientijd en afschrijving te berekenen, (3) financieringsregelingen en financieringspartners per land te vinden.

Al deze hulpmiddelen, voor een groot deel in het Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar via de projectwebsite https://refnat4life.eu/, of komen komende maanden beschikbaar voor gebruik in de praktijk.

Het Europese project wordt eind 2022 afgerond. Om ervoor te zorgen dat al deze documenten en hulpmiddelen de komende jaren goed worden gebruikt, is de combinatie gelegd met de Associatie Refrigerants, Naturally!. Dit is een wereldwijd platform dat zich inzet voor duurzaamheid in onze sector, met name het bestrijden van klimaatverandering en aantasting van de ozonlaag, via het bevorderen van het gebruik van natuurlijke koudemiddelen en verminderen van energiegebruik. Met dit initiatief willen we meer bewustzijn creëren voor natuurlijke koudemiddelen, de krachten bundelen en de implementatie van klimaatvriendelijke oplossingen in de koude- en klimaattechniek en warmtepompen bevorderen.

Door u aan te sluiten bij dit snel groeiende platform blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen, kunt u gebruikmaken van dit krachtige (internationale) netwerk, en kunnen wij u ondersteunen bij uw ambitie om natuurlijke koudemiddelen toe te passen en energie te besparen.

Meer informatie via de website http://www.refrigerantsnaturally.com of per e-mail via info@knvvkyoungcool.nl en info@stek.nl.

Lees hier de case study: "CO2-installaties bij een Nederlandse Biowinkel met een terugverdientijd van de meer-investering van slechts vier jaar" (Ekoplaza).

Hoe duurzaam is de koeling in kleine winkels?
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/_ROD2929.jpg

Hoe duurzaam is de koeling in kleine winkels?

Wereldwijd, en zeker in Nederland, zijn de grote supermarkten goed op weg om hun koeling te verduurzamen. Denk maar aan de transkritische CO2 systemen in tal van Nederlandse supermarkten, waarmee we wereldwijd vooroplopen.

Maar hoe staat het met de kleinere winkels, zoals buurtsupers, bio-winkels, bakkers, slagers, kaaswinkels, delicatessenzaken, boerderijwinkels? Omdat we de indruk hadden dat de kleine winkels achterlopen en veel te weinig aandacht krijgen, hebben de KNVvK en STEK hun nek uitgestoken en met anderen een Europees samenwerkingsproject opgezet, met financiering door de EU en de deelnemende partners.

Nieuws
Lees meer
Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool